مشتری شهودی

کد کتاب : #274
تاریخ انتشار : 1400/6/23 10:28
تعداد بازدید کننده : 1207
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
مشتری شهودی
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
نویسندگان: کالین شاو و رایان همیلتون مترجمان: پیام ناوی و محمد رسول قاسمی

هفت فرمان برای بالا بردن سطح تجربه‌ی مشتری

 ﮐﺎﻟﯿﻦ ﺷﺎو در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﻫﻤﻪ‌ى ﺗﮑﻨﯿﮏ‌ﻫﺎ، اﺑﺰارﻫﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞ‌ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ‌ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺎم ﻣﺸﺨﺼﻰ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﮐﻪ ارﺗﻘﺎء ﺗﺠﺮﺑﻪ‌ى ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻰ‌اﻧﺘﻬﺎﺳﺖ و ﻫﻤﯿﺸﻪ درون ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺮﯾﺎن دارد. ﺑﺴﯿﺎرى ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﻰ‌دﻫﻨﺪ ﺑﺮ ﭘﺮوژه‌ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺎ ﺷﺮوع و ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎر ﮐﺮدن راﺣﺖ و ﺷﺪﻧﻰ اﺳﺖ.

اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ‌ى ﻣﺸﺘﺮى ﺑﺎ ﻋﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺎرﺗﺎن ﭘﯿﺶ ﻧﻤﻰ‌رود. از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ‌ى ﻣﺸﺘﺮى رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺘﺮى را ﭘﯿﺶ‌ﺑﯿﻨﻰ و راه‌ﻫﺎى ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻔﺮﻫﺎى ﻣﺸﺘﺮى را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﻣﻰ‌ﮐﻨﺪ، ﭘﺲ ﻧﻤﻰ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ى ﮐﻮﺗﺎه‌ﻣﺪﺗﻰ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﻣﺸﺘﺮى ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ. ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺧﻂ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮاى ﭘﺮوژه‌ى ﺗﺠﺮﺑﻪ‌ى ﻣﺸﺘﺮى ﯾﻌﻨﻰ ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎى رو ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮى.

در این کتاب چه می‌خوانیم؟

فصل 1- حرکت تجربه‌ی مشتری به مرحله‌ی بعدی مستلزم تفکر جدیدی است 

فصل 2- فرمان اول: مشتریان از روی هیجان تصمیم می‌گیرند و برای آن یک توجیه منطقی پیدا می‌کنند 

فصل 3- فرمان دوم: همه‌ی جوانب غیرمنطقی مشتریان را بپذیرید 

فصل 4- فرمان سوم: ذهن مشتریان می‌تواند در تضاد با خودشان عمل کند 

فصل 5- فرمان 3 (ادامه): ذهن مشتریان می‌تواند... 

فصل 6- فرمان 4: خود را متعهد به درک و پیش‌بینی عادت‌ها و رفتارهای مشتری کنید 

فصل 7- فرمان 5: علل پنهان و نتایج نامطلوب این را که مشتریان ‌می‌خواهند کارها ساده باشد دریابید 

فصل 8- فرمان 6: بپذیرید که گاهی جنبه‌‌‌های به ظاهر بی‌اهمیت تجربه‌ی مشتری شما، از مهم‌ترین جنبه‌‌‌ها هستند 

فصل 9- فرمان 7: تنها راه وفادارکردن مشتری خاطره ساختن برای مشتری است 

فصل 10- چگونه به مرحله‌ی بعدی تجربه‌ی مشتری برویم 

فصل 11- تجربه‌ی مشتری نه مقصد، بلکه سفر است 

 

مطالعه‌ی این کتاب برای چه کسانی مفیدتر خواهد بود؟

- مدیران و کارشناسان فروش
- مدیران بازاریابی
- علاقه‌مندان به حوزه‌های بازاریابی، برندینگ و فروش

 

نویسندگان: کالین شاو و رایان همیلتون
مترجمان: پیام ناوی و محمد رسول قاسمی
قطع: رقعى
تعداد صفحات: ۲۴۰
سال چاپ: تابستان ۱۴۰۰
نوبت چاپ: نخست

  

 اضافه به سبد خرید

 

“ مشتری شهودی ”