برندسازی اخلال‌گرانه

کد کتاب : #286
تاریخ انتشار : 1402/3/1 10:56
تعداد بازدید کننده : 328
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
برندسازی اخلال‌گرانه
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
نویسندگان: جِیکب بنبونِن/ گابور شریر/ بنجامین نَپ مترجم: مسعود سعیدی

برندسازی اخلال‎گرانه به ما نشان می‌دهد که چگونه پیشروترین شرکت‌های دنیا از روشی متفاوت به جنگ با قدیمی‌ترین کسب‌وکارها رفته و پیروز شده‌اند، همچنین لبریز مثال‎هایی است از ترکیب استراتژی و خلاقیت. آژانس سفران استاد این روش‌ها است و به سادگی تمامی تجربیات خود را با ما در میان می‎گذارد. این کتاب درباره‌ی پیاده‌سازی برند درون سازمان است، اتفاقی که هم مدیران و صاحبان کسب‌وکار و هم مشاوران ساخت برند باید توجه بیشتری به آن نمایند.

 ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزى اﺧﻼل ﮔﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪن ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪ را ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖِ ﺑﺼﺮى و ارﺗﺒﺎﻃﺎتِ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﻣﻰ‌ﮐﻨﺪ. ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺪ در روﺷﻰ اﺧﻼل ﮔﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى درک اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺪى ﭘﺮﻗﺪرت ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎى ﮐﺎروﮐﺴﺐ از ﻣﺤﺼﻮل ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮى، از ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻰ ﻓﯿﺰﯾﮑﻰ و دﯾﺠﯿﺘﺎل ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ داﺧﻠﻰ، ﺑﺎﯾﺪ «در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮﻧﺪ» ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ذﻫﻨﯿﺖ و ﺗﺼﻮراتِ ﻣﺪﯾﺮان و ﺻﺎﺣﺒﺎنِ ﺳﺎزﻣﺎن‌ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎ را در ﺧﺼﻮص ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل‌ﻫﺎىِ دﻗﯿﻖ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ، روش‌ﻫﺎىِ ﻋﻤﻠﻰ ﭘﯿﺎده‌ﺳﺎزى ﺑﺮﻧﺪ درون ﺳﺎزﻣﺎن را ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﺪ. اﺧﻼل‌ﮔﺮى ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰى اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏ و ﺟﺴﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻰ‌دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ رﻫﺒﺮان ﺑﺎزار ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎروﮐﺴﺐ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن از ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪﮐﻪ ﺑﻪ آن‌ﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺸﻮﻧﺪ.

 

آنچه در این کتاب می‌خوانیم

مقـدمه
چرا باید «برندسازی اخلال‌گر» را واکاوی کنیم
فصل اول: همگرایی و واگرایی
فصل دوم: برای شما چه چیزی انگیزه بخش است
فصل سوم: استراتژی مجسم می شود
فصل چهارم: یاری گر کارکنانتان باشید تا به یاری شما بشتابند
فصل پنجم: وعده ی محقق شده
فصل ششم: موفقیت نیاز به اثبات دارد
فصل هفتم: ایجاد وفاداریِ مشتری
فصل هشتم: هنگامی که ایده ی شما مجسم می شود
فصل نهم: اولین اثرگذاری
فصل دهم: ارزیابی، ارتقاء، تکرار
فصل یازدهم: نوآوری پیوسته

 

 

نویسندگان: جِیکب بنبونِن/ گابور شریر/ بنجامین نَپ
مترجم: مسعود سعیدی
سال چاپ: بهار 1402
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 306
نوبت چاپ: اول

 

 

اضافه به سبد خرید

 

 

“ برندسازی اخلال‌گرانه ”