روش گرگ

کد کتاب : #282
تاریخ انتشار : 1401/4/15 10:52
تعداد بازدید کننده : 725
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
روش گرگ
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
نویسنده: جردن بلفورت مترجمان: امیرابوالفضل ذکریایی و نازلی منجم‌زاده

فروش خط مستقیم: هنر متقاعدسازی، تأثیرگذاری و موفقیت

ﺟﺮدن ﺑﻠﻔﻮرت در ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺠﺎه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎور ﻓﺮوش ﺑﻮده و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﻫﻤﻪ‌ى روزﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ و ﻣﺠﻠﻪ‌ﻫﺎى ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ، وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل، ﻟﺲ‌آﻧﺠﻠﺲ ﺗﺎﯾﻤﺰ، ﺗﺎﯾﻤﺰ (ﻟﻨﺪن) در ﻣﻮرد ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﺳﺎزى و ﻓﺮوش ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ اراﺋﻪ داده و ﮐﺘﺎب‌ﻫﺎى ﭘﺮﻓﺮوﺷﻰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﺑﻪ ﻫﺠﺪه زﺑﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺮدن ﺑﻠﻔﻮرت از ﺳﯿﺴﺘﻢ «ﻓﺮوش و ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﺳﺎزى ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ» اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ‌ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﺮوﻫﻰ از اﻓﺮاد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻓﺮوش و اﻓﺮاد ﮐﻢ‌درآﻣﺪ را ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺣﺮﻓﻪ‌اى ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ. او ﺑﻪ ﻣﺪد اﺳﺘﺮاﺗﮋى‌ﻫﺎى اﺟﺮاﯾﻰ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﺮاى ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎ و ﺗﯿﻢ‌ﻫﺎى ﻓﺮوش ﺧﻮد ﺛﺮوت ﻫﻨﮕﻔﺘﻰ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻠﻰ ﮐﺎر ﺑﻠﻔﻮرت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ‌ى ﺗﮑﻨﯿﮏ‌ﻫﺎ، اﺳﺘﺮاﺗﮋى‌ﻫﺎ و ﻧﮑﺎﺗﻰ را ﮐﻪ او در ﻣﻮرد ﻫﻨﺮ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﺳﺎزى و ﻓﺮوش ﻣﻰ‌ﮔﻮﯾﺪ، در ﺷﺮاﯾﻂ واﻗﻌﻰ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ درآﻣﺪه و اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﺮدن ﺑﻠﻔﻮرت درﮐﺘﺎب «روش ﮔﺮگ» ﮐﺪ ﺷﯿﻮه‌ى ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﮐﺮدن ﻫﺮ ﮐﺴﻰ را ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮐﺎرى ﻣﻰ‌ﺷﮑﻨﺪ و ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن را ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻦ، ﺗﺤﺼﯿﻼت ﯾﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزش ﻣﻰ‌دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﻨﺪه، ﻣﺬاﮐﺮه‌ﮐﻨﻨﺪه، ﺗﻤﺎم‌ﮐﻨﻨﺪه، ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﺳﺨﻨﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

 

در این کتاب چه می‌خوانیم؟
پیش گفتار: تولد یک سیستم فروش
فصل ۱: رمزگشایی کد فروش و تأثیرگذاری
فصل ۲: ابداع خط مستقیم
فصل ۳: چهار ثانیه ی اول
فصل ۴: تن صدا و زبان بدن
فصل ۵: مدیریت حالت
فصل ۶: یک فرمول مطمئن برای مدیریت حالت تان
فصل ۷: تن صدای پیشرفته
فصل ۸: زبان بدن پیشرفته
فصل ۹: هنر مشتری یابی
فصل ۱۰: ده قانون مشتری یابی خط مستقیم
فصل ۱۱: هنر و علم ارائه ی فروش در سطح جهانی
فصل ۱۲: هنر و علم حلقه
کلام آخـر
درباره نویسنده

 

نویسنده: جردن بلفرت
مترجمان: امیرابوالفضل ذکریایی و نازلی منجم‌زاده
سال چاپ: تابستان ۱۴۰۱
قطع: رقعی
تعداد صفحات: ۲۶۴
نوبت چاپ: اول


اضافه به سبد خرید


“ روش گرگ ”
تگ ها فروش